มีคอนโดมาสร้างติด แนวเขตที่ดินบ้านเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

มีคอนโดมาสร้างติดแนวเขตที่ดินบ้านเราผิดกฎหมายหรือไม่

กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนี้มีสองฉบับ คือ

กรณีที่อาคารสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพฯ

condo-next-to-house-1

ให้ดูข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544 ข้อ 54 ที่กำหนดไว้ว่า อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงสำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้น 3 ขี้นไปหรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร หมายความว่า ถ้าอพาร์ทเมนต์ หรือ คอนโด มีช่องเปิดที่ผนัง แล้วมาสร้างติดกับบ้านเรา ถือว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

อาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตร
อาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตร
อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร
อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร

และข้อ 55 ในกฎหมายฉบับเดียวกันที่กำหนดว่า อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตรม อาคารที่มีความสูงเกนิ 15 เมตร นั้นต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร ดังนั้น อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดที่สร้างติดกับบ้านเรา แม้ว่าเป็นผนังทึบก็สร้างผิดกฎหมายเช่นกัน

กรณีที่อาคารนั้นสร้างอยู่ในต่างจังหวัด

ให้ดูกฎกระทราวฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 50 ที่มีข้อกำหนดว่า ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้

  1. อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  2. อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน หรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อนสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

*** จากข้อกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมาด้านบน ถ้าเจ้าของบ้านไม่เคยลงชื่อยินยอมให้คอนโด / อพาร์ทเมนท์สร้างชิดเขตที่ดินของท่านได้ ย่อมชัดเจนว่าอาคารนั้นสร้างผิดกฎหมายควบคุมอาคารอย่างแน่นอน ***

Source: 100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน

Join The Discussion

Compare listings

Compare