ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

banner01-830x323

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
6. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
7. The Nielsen Company (Thailand) Limited
8. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ:
1. ปรับปีฐานเป็นปี 2553 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553
2. สร้างจากข้อมูลดัชนีค้าปลีก Nielsen”s FMCG ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
3. สร้างจากข้อมูลยอดค้าปลีกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และปริมาณการนำเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่
4. สร้างจากข้อมูลดัชนีการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์
5. ภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายภาคบริการคมนาคมขนส่ง โดยข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท.
6. สร้างจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นดัชนีที่ใช้เป็นตัวหักออกจากการใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อคำนวณหาการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนไทย

Loading...